رپکو "همراه راستین" صنایع

شرکت دانش بنیان سهامی خاص

کارت / ماژول / برد الکترونیکیREP - PIACS CU19.1

کارت / ماژول / برد الکترونیکی REP - HX03

REP - Operator Interface Panel PIACS DC mk.3

کارت / ماژول / برد الکترونیکی REREP - AA39

کارت / ماژول / برد الکترونیکی REP - PIACS CS30

کارت / ماژول / برد الکترونیکیREP - AA29

REP - Membrane Keypad MILJO

کارت / ماژول / برد الکترونیکی REP - AA30

کارت / ماژول / برد الکترونیکی REP - PIACS CS28.2

کابل های ارتباطی 25، 37 و 50 پین PIACS و برد کنترلی REP - GPV